Dating ru kis18 cosolidating student loans

10-Nov-2016 12:06

As state 11 bukçt' e kater miyevet, e^e sa sporta muerte?

Kus nukç mefni vest, se nuk' u #ase yuve per buke, me pasune kuydës 12 prei brumit Farisevet e Saddukevet?

W£v/ Te^r A^'s Nr V ersion Translator Ko rt -*Tfl NTi H /T K««. .p»W^7 Publisked ty Boy^erd AMi T- Place Co NATANT^tef'A Ç. 32 Atehere Iesui tfifi peranç disëpuyt' e vet, e tfa, Me oimbete gmdeya, sepsë kane tri ditt tasti la mbësine perane meye, e s' kane se las me ngrane : ede s' due me i Tisuem pa ngrane, 33 se mos lotfene mb' ude. i #ëu, ede ua Sa disëpuyvet vet; ede disëpuyte gindeyese. 1 Eoe er#ne perane Fariseit' e Saddukëite, eoe tue ngam' 2 atë, l'upsine me u diftuem atuneve sene prei kielit.

30 EJe eri9ne tek ai sume gindeye, la kisine me vëtehe te tsale, te vërbçte, sur Ja, dore-tsunga, ede sume te tiere; eoe 31 i hotfne perane kambevet Iesuit: ede ai i sendosi : kala sa umerekuliiene gindeya, kur pane sur Ja tue fol'une, dore-tsunga sendosune, te tsale tue ëtsune, e Je te verbete tue pame: ede Tavduene Perendin' e Israelit. EJe si muer state buket' e de pëslate, ufal' ndërs, ede 32 MAT0EU XVI.

EJe l£e ni grue Hananeye te due T prei atune synores: e i bçrtiste, tue tfane, Perdele-mç, Zot, i bir' i Davidit; 23 se eme-biye mundohete kelc prei dialit. EJe disëpuyt' e ati i er£ne perane, e i Tutesine, tue #ane, Liso-ye atë, sepsë bertët mbrapa nes.

21 Tse mb' atë here Iesui filoi me u diftuem disëpuyvet vet, se duhete me votunç nde Ierusaleme, e Je me hëkune sume prei pl'eks, e prei Krue-pr Tftenis, e prei Skruisis, ede me 22 uvrame, ede te trëtene dite me ungale, Atehere Pietri e muer perane vëtehese mbç-n-ane, e filoi me e kirtuem, tue tfane, Lete JTmbete vëteheya, Zot: mos ubafte kçyo te ti.

23 Por ai uketfue, e i tfa Pietrit, Ike mbrapa meye, Satana : skandul me yë: sepsë s' kë nder mend punet' e Perendise, por punçt' e niërezevet.

EJe ai upergelc, e $a, Ts do bime lci s' e ka mbiele Ati em tëielori, 14 ka me uskulune, Lëni ata: se yane, te vërbete ln u terhekin* ii^ene te verbenavet.

10 Eae si #iri gindeyen§, u £a atuneve, Ndggoni, ede mefni 11 vest: Kis hun nde goyet, nuke perl'uen nierine^ por Eis del ? 12 Atehere uafruene disepuyt' e atl, e i #ane, A e di, se 13 Farisëite kur ndeguenç kete fyal'e, uskandalizuene ?

EJe l£e ni grue Hananeye te due T prei atune synores: e i bçrtiste, tue tfane, Perdele-mç, Zot, i bir' i Davidit; 23 se eme-biye mundohete kelc prei dialit. EJe disëpuyt' e ati i er£ne perane, e i Tutesine, tue #ane, Liso-ye atë, sepsë bertët mbrapa nes.

21 Tse mb' atë here Iesui filoi me u diftuem disëpuyvet vet, se duhete me votunç nde Ierusaleme, e Je me hëkune sume prei pl'eks, e prei Krue-pr Tftenis, e prei Skruisis, ede me 22 uvrame, ede te trëtene dite me ungale, Atehere Pietri e muer perane vëtehese mbç-n-ane, e filoi me e kirtuem, tue tfane, Lete JTmbete vëteheya, Zot: mos ubafte kçyo te ti.

23 Por ai uketfue, e i tfa Pietrit, Ike mbrapa meye, Satana : skandul me yë: sepsë s' kë nder mend punet' e Perendise, por punçt' e niërezevet.

EJe ai upergelc, e $a, Ts do bime lci s' e ka mbiele Ati em tëielori, 14 ka me uskulune, Lëni ata: se yane, te vërbete ln u terhekin* ii^ene te verbenavet.

10 Eae si #iri gindeyen§, u £a atuneve, Ndggoni, ede mefni 11 vest: Kis hun nde goyet, nuke perl'uen nierine^ por Eis del ? 12 Atehere uafruene disepuyt' e atl, e i #ane, A e di, se 13 Farisëite kur ndeguenç kete fyal'e, uskandalizuene ?

H- Fsvou Ber AIATA E RE E ZOTIT EAE SELBUESIT T'UNE IESU-KRISTIT, KE0UEM PREI GREKISTESE VIETER SKIP NDE GUHE GEGENISTE prei KONSTANTINIT KRISTOFORTDIT, ELBASANASIT. Situnç nde Stambdl, nda FUdsandsiler-Yolnsff, ndç Magazine tç Biblçsç. E$e kot me nderoyne, tue mesuem mesime Ici yctne porosia niërezis.